Skip to content

Dit is de privacyverklaring van de Vlietsteden Ondernemers Club, hierna te noemen “VOC”. Op deze pagina laten we je weten dat we persoonsgegevens van je verzamelen en dat we deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en zullen alles in het werk stellen deze verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Verzamelde gegevens
Als je lid wordt van de VOC verzoeken we je bepaalde bedrijfs- en persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Deze gegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:
• Het voeren van de (leden)administratie,
• Het informeren over activiteiten van de VOC

Bewaartermijn
De bewaartermijn van de bedrijfs- en persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Daarbij nemen wij de wettelijke termijnen in acht. Je bedrijfs- en persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de VOC te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de VOC op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de VOC deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de VOC uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de VOC met u heeft, tenzij de VOC wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.